Shadvala

Center for Sanskrit Studies, Goa

Shadvala


Main Gate
Entrance Gate of Shadvala
Preparations for Rituals

Preparations for Rituals